• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
คอมพ์ ม.3
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน

สาระสำคัญ

โครงงาน คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำโครงงานเลือกศึกษาหรือดำเนินการตามความสนใจ โดยอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตนเอง โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล โครงงานที่เป็นการค้นคว้าและทดลอง โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม่ ๆ และโครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น

โครงงานมีวิธีการทำแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของโครงงานแต่ละประเภท แต่มีลำดับขั้นตอนคล้ายกัน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้า การจัดทำเค้าโครงของโครงงาน การทำโครงงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการนำความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และเครื่องมือต่าง ๆ มาแก้ปัญหาหรือส่งเสริมการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือสารสนเทศ