เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 3 การนำเสนองาน

สาระสำคัญ

การนำเสนองานเป็นการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้นำเสนอไปยังผู้รับข้อมูล ด้วยองค์ประกอบในการนำเสนองาน คือ ผู้นำเสนองาน ผู้รับข้อมูล สื่อ และโพรโทคอล ซึ่งทำได้ด้วยการบรรยายสรุป การนำเสนอ และการฝึกอบรม โดยแบ่งวิธีการนำเสนอเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมตัว ขั้นนำเสนองาน และขั้นสรุป

งานนำเสนอมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ผู้นำเสนองานควรเลือกใช้รูปแบบงานนำเสนอที่เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการนำเสนองาน งานนำเสนอแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นงานนำเสนอที่จับต้องได้และมีความน่าเชื่อถือ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นงานนำเสนอที่สามารถจัดการกับข้อมูลและส่งเสริมการนำเสนองานได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีช่วยให้การนำเสนองานมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองานแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้นำเสนองาน และซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมการนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com