คอมพ์ ม.3 Microsoft Office Powerpoint

วิชาคอมพิวเตอร์

Microsoft Office Powerpoint

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 

คะแนนเก็บในหน่วย     – คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.3/4   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 การเรียกใช้งานและหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint
  • เรื่องที่ 2 วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ และภาพนิ่ง
  • เรื่องที่ 3 มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบันทึก และการพิมพ์เอกสาร
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

Print Friendly, PDF & Email