คอมพ์ ม.3 เรื่อง หลักการทำโครงงาน

วิชาคอมพิวเตอร์

หลักการทำโครงงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 

คะแนนเก็บในหน่วย     50 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.3/1   อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.3/4   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 ลักษณะของโครงงาน
  • เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงาน
  • เรื่องที่ 3 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลักเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 1  เรื่องลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์   (10 คะแนน)
  2. ใบงานที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์  (10 คะแนน)
  3. โครงงานคอมพิวเตอร์  เป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน  ให้นักเรียนส่งเป็นเล่ม กลุ่มละ 2 เล่ม พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน  (30 คะแนน)
Print Friendly, PDF & Email