คอมพ์ ม.3 การนำเสนองาน

วิชาคอมพิวเตอร์

การนำเสนองาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 

คะแนนเก็บในหน่วย     20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.3/3   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 หลักการนำเสนองาน
  • เรื่องที่ 2 รูปแบบของงานนำเสนอ
  • เรื่องที่ 3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 1 เรื่อง หลักการนำเสนองาน (10 คะแนน)
  2. ใบงานที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน (10 คะแนน)
Print Friendly, PDF & Email