เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก่ การรวบรวม การตรวจสอบ การประมวลผล และการเผยแพร่ข้อมูล

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลักการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา วางแผนและถ่ายทอดความคิด แล้วจึงดำเนินการแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระหว่างการแก้ปัญหาและภายหลังการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาตามวิธีการใช้งาน ได้แก่ การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การนำเสนอข้อมูล และการสื่อสารและเครือข่าย

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com