เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยที่ 4 อินเทอร์เน็ต

สาระสำคัญ

อินเทอร์เน็ต หมายถึง กลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและอนุญาตให้มีการเข้าถึงสารสนเทศและการบริการในรูปแบบของสาธารณะ ซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เพื่อการสื่อสารทางการทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา และนำมาใช้ในประเทศไทยครั้งแรก พ.ศ. 2530 เพื่อรับและส่งอีเมลระหว่างมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในภาคเอกชน

อีเมล คือ การรับและส่งข้อมูลในรูปแบบคล้ายจดหมายแต่ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเก็บจดหมายหรือข้อมูลนั้น ๆ ผู้ใช้งานอีเมลจึงต้องสมัครอีเมลกับผู้ให้บริการนั้น ๆ เพื่อให้ได้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อใช้งานอีเมล

บล็อกเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของเจ้าของบล็อกตามลำดับเวลาที่อัปโหลดข้อมูล การสร้างบล็อกผู้สร้างจะต้องขอใช้บริการกับผู้ให้บริการบล็อก เพื่อให้ได้ที่อยู่หรือยูอาร์เอลของตนเอง แล้วจึงเข้าไปอัปโหลดข้อมูลของตนเองเพื่อนำเสนอบนอินเทอร์เน็ตต่อไป

การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลและการใช้เซิร์ชเอนจิ้นเป็นบริการที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เนื่องจากการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลเป็นนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เรียกว่าการดาวน์โหลด และการนำข้อมูลของผู้ใช้ไปไว้บนอินเทอร์เน็ต เรียกว่า การอัปโหลด โดยจะหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลหรือการใช้เซิร์ชเอนจิ้นนั้นเอง

การสนทนาออนไลน์ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้บนอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สนทนาออนไลน์ควรระลึกว่าผู้สนทนาคือมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ จึงควรสนทนาอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ ผู้ใช้ก็ควรคำนึงถึงจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com