เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยที่ 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันทั้งระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยเชื่อมต่อผ่านตัวกลางเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลร่วมกัน ทำให้เกิดประโยชน์เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม การจัดการข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการทำงานระยะไกล

ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ตามระดับ จำนวนของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายและระยะทางในการเชื่อมต่อ ประกอบด้วยเครือข่ายแพน เครือข่ายแลน เครือข่ายแมน
และเครือข่ายแวน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดจะใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน โดยเครือข่ายที่มีขนาดเล็กและไม่ซับซ้อนจะใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพียงคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางสัญญาณบลูทูทหรืออินฟราเรด

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com