เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

สาระสำคัญ

การสื่อสารข้อมูล คือ การรับ ส่ง โอน ย้าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปยังผ่านตัวกลางไปยังผู้รับสาร มีจุดประสงค์ให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสาร ด้วยการส่งข้อมูล 3 ประเภท  คือ การสื่อสารทิศทางเดียว การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน และการสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน โดยอาศัยองค์ประกอบของการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข้อมูลหรือสาร ตัวกลาง
และโพรโทคอล

มนุษย์รู้จักการสื่อสารข้อมูลมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความคิดจนทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อมา พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งเป็น 3 ยุค คือ การสื่อสารยุคโบราณ ซึ่งนิยมสื่อสารข้อมูลผ่านตัวกลางที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติ การสื่อสารยุคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการสื่อสารที่พัฒนามาจากการสื่อสารยุคโบราณแต่มีแนวโน้มว่าจะเลิกใช้ในอนาคตอันใกล้ และการสื่อสารยุคโลกไร้สาย ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้และประสิทธิภาพของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร

เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารที่แพร่หลายและนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต

 

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com