ข้อดีและข้อจำกัด ของ อินเตอร์เน็ต

  ข้อดีของ internet คือ 

 – ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยน การส่งไปรษณีย์อิเล็กทอนิกส์หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง
 – มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
– สามารถค้นหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ผ่านบริการ www
 – ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน
 – ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน
 – ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการมาเรียนเป็นอย่างดี
 – ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจกลัวการตอบคำถาม มีอิสระ

 

ข้อจำกัดของ internet เช่น 

อินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระทำให้การควบคุมทำได้ยาก
มีข้อมูลที่มีผลเสียต่อการศึกษาเผยแผ่อยู่เป็นจำนวนมาก
ไม่มีระบบจัดการที่ดี ทำให้การค้นหาทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ข้อมูลบางอย่างไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกหรือโดนกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดี
ข้อมูลบางอย่างไม่เหมาะสมกับเด็ก
ผู้เรียนบางคนไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 ที่มา : http://octsokmok.blogspot.com
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com