คอมพ์ ม.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


คะแนนเก็บในหน่วย     20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.2/2   อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เรื่องที่ 2 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เรื่องที่ 3 การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   (5 คะแนน)
  2. ใบงานที่ 2 การเขียนผังงาน (5 คะแนน)
  3. สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
  4. สอบปลายภาค  (5 คะแนน)