คอมพ์ ม.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชาคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


คะแนนเก็บในหน่วย     30 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.2/1   อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ม.2/3   ค้นหาข้อมูล   และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

เนื้อหาในหน่วย 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เรื่องที่ 2 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เรื่องที่ 3 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ใบงาน / กิจกรรม
 • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

 1. ใบงานที่ 5 ความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (5 คะแนน)(ม.2/3)
 2. ใบงานที่ 6 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (5 คะแนน)(ม.2/1)
 3. ใบงานที่ 7 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (5 คะแนน) (ม.2/1)
 4. สอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) (ม.2/1,ม.2/3)
 5. สอบปลายภาค  (5 คะแนน) (ม.2/3)