คอมพ์ ม.2 อินเตอร์เน็ต

วิชาคอมพิวเตอร์

อินเตอร์เน็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


คะแนนเก็บในหน่วย     10 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.2/3   ค้นหาข้อมูล   และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
  • เรื่องที่ 2 การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลและการใช้เซิร์ชเอนจิ้น
  • เรื่องที่ 3 การสนทนาออนไลน์และจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 8 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต (5 คะแนน)
  2. ใบงานที่ 9 จริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (5 คะแนน)