• 065-9823523
 • atcomink@gmail.com
 • Nakhonsawan,Thailand

คอมพ์ ม.2 ซอฟต์แวร์

วิชาคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


คะแนนเก็บในหน่วย    20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.2/4   ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

เนื้อหาในหน่วย 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • เรื่องที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และประเภทของซอฟต์แวร์
 • เรื่องที่ 2 ซอฟต์แวร์ระบบ
 • เรื่องที่ 3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • ใบงาน / กิจกรรม
 • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

 1. ใบงานที่ 9 ความหมาย ลักษณะ และประเภทของซอฟต์แวร์ (5 คะแนน)
 2. ใบงานที่ 10 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (5 คะแนน)
 3. สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
 4. สอบปลายภาค (5 คะแนน)