คอมพ์ ม.2 ซอฟต์แวร์

วิชาคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


คะแนนเก็บในหน่วย    20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.2/4   ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และประเภทของซอฟต์แวร์
  • เรื่องที่ 2 ซอฟต์แวร์ระบบ
  • เรื่องที่ 3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 9 ความหมาย ลักษณะ และประเภทของซอฟต์แวร์ (5 คะแนน)
  2. ใบงานที่ 10 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (5 คะแนน)
  3. สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
  4. สอบปลายภาค (5 คะแนน)