คอมพ์ ม.2 การสื่อสารข้อมูล

วิชาคอมพิวเตอร์

การสื่อสารข้อมูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


คะแนนเก็บในหน่วย     20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.2/1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
  • เรื่องที่ 2 พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
  • เรื่องที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสาร
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล  (5 คะแนน)
  2. ใบงานที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (5 คะแนน)
  3. สอบเก็บคะแนน   ( 5 คะแนน)
  4. สอบปลายภาค  (5 คะแนน)