เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

สาระสำคัญ

ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและประเภทที่หลากหลาย เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศถูกนำไปใช้งานแทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้นความหมายและประเภทของข้อมูลจึงเปลี่ยนไปตามลักษณะของงานที่นำไปใช้

การจัดการสารสนเทศเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำสารสนเทศมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้กับหลาย ๆ คน โดยมุ่งเน้นที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ โดยมีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูล

การประมวลผลข้อมูล คือ การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาจัดการให้เกิดเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ การประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผลแบบทันที

สารสนเทศมีความสำคัญต่อผู้ใช้ในทุกระดับขององค์กร จึงมีการแบ่งสารสนเทศตามระดับขององค์กร และเนื่องจากสารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในด้านการช่วยตัดสินใจ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ จึงได้มีการแบ่งสารสนเทศตามระดับของผู้บริหารด้วย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com