เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 5 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ

หน่วยรับข้อมูลมีหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้ส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลนี้มีหลายประเภท เพื่อใช้รับข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน

หน่วยประมวลผลกลางเป็นองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญที่สุด มี
ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นฮาร์ดแวร์สำคัญ ทำหน้าที่ในการประมวลผลและควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำหลักเป็นหน่วยหนึ่งในหน่วยความจำขององค์ประกอบในการทำงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผล เรียกว่า วงจรรอบคำสั่ง สามารถแบ่งตามสภาพการใช้งานได้ 3 ประเภท ได้แก่ รอม แรม และซีมอส

หน่วยความจำสำรองทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลเพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นกลับมาใช้หรือแก้ไขได้อีกในอนาคต มีพื้นที่ความจุมากกว่าหน่วยความจำหลัก แต่เข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่า

หน่วยแสดงผลหรือหน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลไปสู่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันฮาร์ดแวร์ในหน่วยแสดงผลมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีคุณสมบัติในการแสดงผลที่แตกต่างกัน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com