เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยด้านการบริหาร ช่วยดำเนินการในหน่วยงาน และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และการสื่อสารและเครือข่าย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลายในปัจจุบันส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ดีและที่ไม่ดีต่อการดำเนินชีวิตของผู้ใช้และบุคคลรอบข้างทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคม และด้านการเรียนการสอน

เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสื่อประสม อุปกรณ์พกพาและไร้สาย ปัญญาประดิษฐ์ และทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com