เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ

ข้อมูลดิจิทัล คือ รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ เกิดจากการเปิดและปิดกระแสไฟฟ้า โดยใช้ 0 แทนการปิดกระแสไฟฟ้า และ 1 แทนการเปิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งตรงกับเลขฐานสอง แล้วนำตัวเลขมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูล

ระบบเลขฐานในคอมพิวเตอร์มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเลขฐานสิบ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ระบบเลขฐานสอง ที่เป็นพื้นฐานในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานแปด และระบบเลขฐานสิบหก ที่นำมาช่วยในการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อลดปริมาณข้อมูลของระบบเลขฐานสอง

การแปลงค่าเลขฐานสามารถแปลงจากเลขฐานหนึ่งไปเป็นอีกเลขฐานหนึ่งได้ด้วยวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการใช้โปรแกรม Calculator

คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้ตรรกศาสตร์ประมวลผลในระดับบิต เนื่องจากตรรกศาสตร์แสดงความเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของระบบเลขฐานสอง โดยการกระทำทางตรรกศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยตัวกระทำ not, and, or และ xor

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com