เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ

ข้อมูลดิจิทัล คือ รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ เกิดจากการเปิดและปิดกระแสไฟฟ้า โดยใช้ 0 แทนการปิดกระแสไฟฟ้า และ 1 แทนการเปิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งตรงกับเลขฐานสอง แล้วนำตัวเลขมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (K)
  2. แทนข้อมูลด้วยรหัสแอสกีด้วยความกระตือรือร้นและละเอียดรอบคอบ (A)
  3. ปฏิบัติการแทนข้อมูลด้วยรหัสแอสกีได้ (P)
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com