วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ จึงอาจกล่าวได้ว่า วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากการคิดและคำนวณข้อมูลของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การนับข้อมูลด้วยนิ้วมือ การใช้ไม้ขีดเพื่อทำสัญลักษณ์ในการนับข้อมูล และการใช้หินมาเรียงแทนจำนวนของข้อมูล ต่อมาได้มีการคิดค้นเครื่องคำนวณทางกลไกแบบกึ่งอัตโนมัติขึ้น โดยเครื่องคำนวณทางกลไกแบบกึ่งอัตโนมัติที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ ลูกคิด (Abacus) แต่เครื่องคำนวณทางกลไกแบบกึ่งอัตโนมัตินี้ไม่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติจึงมีการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวขึ้นตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2365: Difference Engine โดยชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) แต่พบว่าไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากผลของการคำนวณมีความไม่แน่นอนจึงทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ

พ.ศ. 2366: Analytical Engine โดยชาลส์ แบบเบจ ร่วมมือกับเลดี้ ออกุสต้า เอดา แบรอน (Lady Augusta Ada Byron) เป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณที่มีการใช้หน่วยความจำ โดยมีเลดี้ ออกุสต้า เอดา แบรอนช่วยเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเอด้า (Ada) จึงมีการยกย่องชาลส์ แบบเบจให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ และกับเลดี้ ออกุสต้า เอดา แบรอนเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

พ.ศ. 2430: Tabulating  Machince โดยเฮอร์แมน ฮอลเลอริธ (Herman Hollerith) เป็นเครื่องมือที่ใช้กับบัตรเจาะรู ซึ่งสามารถเรียงลำดับบัตรเจาะรูมากกว่า 200 ใบต่อนาที และได้นำ Tabulating  Machince มาใช้ในงานสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2480: MARK I โดยโฮเวิร์ด ไอเค็น (Howard H. Aiken) ร่วมมือกับวิศวกรของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) พัฒนาเครื่องจักรกลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สำเร็จ จากนั้นจอห์น วี อาทานอซอฟฟ์ (John V. Atanasoff) และผู้ช่วยคือ คลิฟฟอร์ด เบอร์รี (Clifford Berry)ได้สร้างเครื่องคำนวณ ABC (The Atanasoff-Berry-Computer) ซึ่งใช้หลอดสุญญากาศพัฒนาเครื่องคำนวณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2366: ENIAC (Electronic Numerical Integrator) โดยจอห์น ดับบลิว มอชลี (John W. Mauchly) และเจ เพรสเพอร์ เอ็คเคิร์ต (J. Presper Eckert) เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณได้เร็วกว่า MARK I ได้ 1,000 เท่า

พ.ศ. 2494: UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer) โดยจอห์น ดับบลิว มอชลีและเจ เพรสพอร์ เอ็คเคิร์ต มีการนำมาใช้ในภาคธุรกิจและจัดเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคแรก

พ.ศ. 2501: IBM-7090 และ IBM-7070  โดยบริษัทไอบีเอ็ม เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสุญญากาศทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง จัดเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2

พ.ศ. 2507: System360 โดยบริษัทไอบีเอ็ม นำเทคโนโลยีไอซี (IC: Integrated Circuit) มาใช้ในคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดมินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) ซึ่งจัดเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3

พ.ศ. 2518: Altair8800 โดยบริษัทอินเทล (Intel) นำเทคโนโลยีเอลซีไอ (LSI: Large-Scale Integration) มาใช้ทำให้เกิดคอมพิวเตอร์ที่มีไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล จัดเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4 ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน

 

ที่มา : คู่มือครู แผนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com