คอมพ์ ม.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คะแนนเก็บในหน่วย     20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.1/2   อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เรื่องที่ 2 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เรื่องที่ 3 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 6 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 คะแนน)
  2. ใบงานที่ 7 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 คะแนน)
  3. สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
  4. สอบปลายภาค (5 คะแนน)