คอมพ์ ม.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิชาคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คะแนนเก็บในหน่วย     20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.1/1   อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

เนื้อหาในหน่วย 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • เรื่องที่ 1 หน่วยรับข้อมูล
 • เรื่องที่ 2 หน่วยประมวลผลกลาง
 • เรื่องที่ 3 หน่วยความจำ (หน่วยความจำหลัก)
 • เรื่องที่ 4 หน่วยความจำ (หน่วยความจำสำรอง)
 • เรื่องที่ 5 หน่วยส่งออก
 • ใบงาน / กิจกรรม
 • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

 1. ใบงานที่ 1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  (5 คะแนน)
 2. สอบปลายภาค  (5 คะแนน)
 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน ทำชิ้นงานแผ่นภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนาด A4 กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 20 ภาพ โดยให้ทำดังภาพที่กำหนดนี้  (10 คะแนน)