คอมพ์ ม.1 คอมพิวเตอร์

วิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คะแนนเก็บในหน่วย     20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.1/1   อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 บทบาทของคอมพิวเตอร์
  • เรื่องที่ 2 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. รายงาน เรื่อง ประโยชน์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (10 คะแนน)
  2. การนำเสนอหน้าชั้น  (5 คะแนน)
  3. สอบปลายภาค (5 คะแนน)