• 065-9823523
 • atcomink@gmail.com
 • Nakhonsawan,Thailand

คอมพ์ ม.1 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

วิชาคอมพิวเตอร์

ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คะแนนเก็บในหน่วย     20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.1/1   อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ม.1/3   ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

เนื้อหาในหน่วย 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • เรื่องที่ 1 ข้อมูลดิจิทัล
 • เรื่องที่ 2 ระบบเลขฐาน
 • เรื่องที่ 3 การแปลงค่าเลขฐาน
 • ใบงาน / กิจกรรม
 • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

 1. ใบงานที่ 3 ระบบเลขฐาน (5 คะแนน)
 2. ใบงานที่ 4 การแปลงค่าเลขฐาน (5 คะแนน)
 3. ใบงานที่ 5 การกระทำทางตรรกศาสตร์ (5 คะแนน)
 4. สอบปลายภาค  (5 คะแนน)