คอมพ์ ม.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

วิชาคอมพิวเตอร์

ข้อมูลและสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คะแนนเก็บในหน่วย     20 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.1/3   ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 ความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ
  • เรื่องที่ 2 การจัดการสารสนเทศ
  • เรื่องที่ 3 วิธีการประมวลผลข้อมูล
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 1 ความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ  (5 คะแนน)
  2. ใบงานที่ 2 ระดับของสารสนเทศ (5 คะแนน)
  3. สอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
  4. สอบปลายภาค  (5 คะแนน)