• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
คอมพิวเตอร์ ป.6
หัวข้อการนำเสนอของนักเรียน ชั้น ป.6

หัวข้อการนำเสนอของนักเรียน ชั้น ป.6

หัวข้อการนำเสนอของนักเรียน ชั้น ป.6 
กลุ่มที่ 1 เรื่อง หม่อนหรือมัลเบอร์รี่เมืองไทย 
กลุ่มที่ 2 เรื่อง สรรพคุณของมัลเบอร์รี
กลุ่มที่ 3 เรื่อง ยังไม่ได้ส่งหัวข้อ 
กลุ่มที่ 4 เรื่อง ประโยชน์ของมัลเบอร์รี
กลุ่มที่ 5 เรื่อง มัลเบอร์รีกับการป้องกันมะเร็งและเบาหวาน 
กลุ่มที่ 6 เรื่อง น้ำมัลเบอร์รี
กลุ่มที่ 7 เรื่อง การขยายพันธ์ต้นมัลเบอร์รี
กลุ่มที่ 8 เรื่อง ยังไมไ่ด้ส่งหัวข้อ 
กลุ่มที่ 9 เรื่อง แยมมัลเบอร์รี

Print Friendly, PDF & Email