KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัวสัญชาติไทย

จากนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนนั้น การที่จะให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่นำไปสู่ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทางงานช่างต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การจัดการและปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว ทำให้ทาง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัว โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) โดยพัฒนานวัตกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดที่เป็น Arduino Platform เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยบอร์ดนั้นถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่ายต่อวัยของเด็กถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

8655 1


ภาพที่ 1  โครงการ KidBright
ที่มา http://www.most.go.th/main/th/knowledge/modern-science/150-open-innovation/7039-kidbright

KidBright คืออะไร

          KidBright เป็นผลงานวิจัยของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่เป็น Arduino Platform ที่ใช้ชิพชั้นนำของตลาดในขณะนี้ ESP-32 เป็นรุ่นใหม่กว่า ESP8266 โดยมี KidBright IDE ที่ใช้งานง่าย ใช้การสร้างชุดคำสั่งแบบ Block Based Programing หรือ Blocky เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวาง (drag and drop) มีการนำ Blockly มาผสมผสานเป็นบล็อกคำสั่งอย่างง่าย มีให้เลือกภาษาได้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

         ซอฟต์แวร์สำหรับ KidBright มีอยู่ 2 แบบ คือ KidBright IDE กับ แบบ KidBright IDE ใช้งานผ่าน Web Browser ส่วนการใช้งาน Internet of things (loT) ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนนั้น มีการเชื่อมโยงกับ ระบบ Netpie ซึ่งเป็น loT Platform ที่ไม่ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เช่นกัน

          ถ้ามองในส่วน BBC สนับสนุนงบประมาณในการผลิต micro bit จำนวน 1 ล้านบอร์ด แจกให้กับเด็กนักเรียนอายุประมาณ 11-12 ปี ทั่วประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์ได้นำ micro bit มาใช้ในการจัดการรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถม ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

8655 2


ภาพที่ 2 บอร์ด KidBright V1.3
ที่มา มาโนชญ์  แสงศิริ

ทำไมต้องรู้จัก KidBright
          บอร์ด KidBright สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ในเรื่อง วิทยาการคำนวณ, การออกแบบและเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา (STEM)
          แจกฟรีสำหรับโรงเรียนมัธยมนำร่อง จำนวน 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมการอบรมการสอนเขียนโปรแกรมให้กับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer) แต่จะต้องมีการส่งโครงงานที่ใช้ บอร์ด KidBright จำนวน 3 โครงงานต่อ 1 โรงเรียน
          โรงเรียนมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KIDBRIGHT : Youth’s Coding Competition by KidBright (YCCK) ในหัวข้อการประกวด คือ 1. เกษตร 2. บ้าน/โรงเรียน 3. สิ่งแวดล้อม 4. โรงเรียน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ https://www.kid-bright.org และ http://fic.nectec.or.th/ycck1

นำ KidBright ไปใช้ในด้านใดบ้าง
          บอร์ด KidBright เป็น Arduino Platform ดังนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบของโครงงานต่าง ๆ ได้เหมือน บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เป็น Arduino ทั่วไป โดยนักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ ให้ระบบงานเดิมมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติ เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ระบบตรวจสอบอุณหภูมิห้องแบบเรียลไทม์ รถยนต์บังคับสำหรับงานด้านต่าง ๆ หุ่นยนต์สองล้อ (Balancing Robot)
          เมื่อเริ่มขึ้นแล้วต้องพัฒนาต่อยอดและแก้ไขปรับปรุงกันโครงการนี้ต่อไป เพื่อเส้นทางเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นรูปเป็นร่างมาจากพื้นฐานของเยาวชนไทย
แหล่งที่มา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2561,25 มิถุนายน). Coding at School powered by KidBright กับการก้าวไปสู่ Thailand 4.0. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2561, จาก https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/kidbright-coding.html
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2559,1 ธันวาคม). KidBright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2561, จาก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/kid-bright.html
Tham, Irene. (2017, 13 April). Singapore to use micro:bit to teach coding, nurture its own Steve Jobs. Retrieved August 21, 2018 from https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-to-use-microbit-to-teach-coding-nurture-its-own-steve-jobs

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com