• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
ความรู้ทั่วไป

4 ลอยฟ้าตะลุยสวน ป.4 สสวท

ตัวชี้วัด รวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

รวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้

ในหน้า 59

โป้งและก้อยได้ไปสำรวจ สวนใน บ้านของคุณย่า เป็นจำนวนเวลานานพอสมควร โดยเมื่อกลับมาถึงบ้าน ปู่ก็ได้ถามหลานๆว่า เป็นอะไรมีสวนมาบ้าง ก้อยก็บอกปู่ว่าดอกดาวเรืองพืชสวนครัวมังคุดและเมื่อเกิดเทศค่ะโดยปู่บอกว่าพืชแต่ละชนิดใช้พื้นที่ขนาดเท่าไหร่หลานรู้ไหมก็บอกว่ามังคุดน่าจะใช้พื้นที่มากที่สุดแต่ไม่แน่ใจครับเพราะผมยังเดินไม่ถึงอากาศมันร้อนคุณย่าก็บอกว่าส่วนของย่ามีต้นไม้เยอะแยะแต่หน้าแล้งนี้จะมีน้ำเพียงพอหรือไม่ถ้าเราสำรวจพื้นที่ให้ได้ตัวเลข ที่ชัดเจนคุณย่า ก็จะทราบว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ คุณพ่อมีอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่า โดรน(drone) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้สำรวจพื้นที่จากมุมสูงกันได้แต่ถ้าว่าก้องเราพังไปแล้วเราจะทำอย่างไรดี

ในหน้า 60

เราก็ใช้ Drone หรือท่าอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการสำรวจพื้นที่จากมุมสูงโดยควบคุม จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone หลังจากถ่ายภาพ ทางอากาศทั่วส่วนของคุณย่าเรียบร้อยแล้วก็ศึกษาและเขียนตารางการใช้พื้นที่

 ในหน้า 61

 เกร็ดความรู้

Drone คือ อากาศยานไร้คนขับซึ่งบินได้โดยไม่ต้องมีนักบินแต่มนุษย์สามารถควบคุมได้จากระยะไกล หรือควบคุมด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ ประโยชน์ของโดนเช่น ใช้ถ่ายภาพมุมสูงเพื่อความสวยงาม ใช้บินสำรวจพื้นที่ภัยพิบัติหรือเป็นภัยต่อชีวิต เพื่อไม่ให้มนุษย์ต้องเสี่ยงอันตราย

ในหน้า 62

มีรูปภาพที่ใช้โดรนถ่ายภาพจากมุมสูง

โดยมีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของ สถานที่ต่างๆในส่วนของคุณย่า โดยออก เป็นส่วนๆจำนวน 16 ส่วนด้วยกัน

ในหน้า 63

หลังจากศึกษาภาพถ่ายจากโดนแล้ว โป้งและก้อยก็มาเขียนตารางการใช้พื้นที่ตามรูปด้านล่าง

โดยคุณแม่โป้งและก้อยได้บอกไว้ว่าเป็นการสำรวจข้อมูลโดยการสังเกต นอกจากนี้เราจะสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆได้อีกเช่นการวัด การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม ด้วยกระดาษหรือออนไลน์

โดยถ้าเราทราบข้อมูล การใช้พื้นที่แล้วเราจะสามารถนำมาคำนวณปริมาตรในการใช้น้ำ 

ในหน้า 64

คุณปู่ได้นำคู่มือ การคำนวณความต้องการน้ำต่อพื้นที่ 1 ส่วนซึ่งโป้งและก้อยได้ไปสำรวจการใช้พื้นที่ ด้วยโดรนมาเป็นที่เรียบร้อยและแบ่ง พื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ทั้งหมด 16 ส่วนด้วยกัน 

โดยจากรูปภาพในหน้าหนังสือ 64 ได้มีตารางการใช้และความต้องการน้ำต่อพื้นที่ 1 หน่วย ดังนี้

โดยคุณพ่อได้ถามโป้งว่าถ้าเราต้องการเตรียมน้ำไว้สำหรับแปลงผักสวนครัว เราจะต้องเตรียมน้ำไว้ทั้งหมดกี่หน่วย ซึ่งเราจะสามารถทราบปริมาณของ ของน้ำได้เราจะต้องเอาจำนวนส่วน ของพื้นที่คูณกับจำนวนความต้องการน้ำใน 1 ส่วน

ทั้งนี้ เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานมาช่วยประมวลผล เพื่อให้การทำงานนั้น ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้อง

 ในหน้า 65 

มีซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spreadsheet)  หลายโปรแกรมด้วยกันได้แก่ Open Office Calc, Google Sheet และ Microsoft Excel

 ในหน้า 66-69 ดูวิธีการการทำงานการใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากคลิป YouTube ด้านล่างนะครับ

 ในหน้า 71

 มีคำสำคัญ ของหน่วยหรือบทที่ 4 นี้ จำนวน 3 คันด้วยกันก็คือ

  •  ข้อมูล
  • รวบรวมข้อมูล
  • ประมวลผลข้อมูล

 ในหน้า 73

แบบสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของหน่วยที่ 4 เรื่อง ลอยฟ้าตะลุยสวน ไว้ได้ดังนี้

  1.  ข้อมูลหมายถึง ลักษณะ หรือรายละเอียด เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  2. วิธีการที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลเช่น การสังเกต การวัด การสัมภาษณ์การทำแบบสอบถาม ด้วยกระดาษ หรือออนไลน์
  3. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึก และรวบรวมข้อมูลเช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุดบันทึก เครื่องคอมพิวเตอร์
  4.  การประมวลผลข้อมูล เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ การจำแนกประเภท