4 ลอยฟ้าตะลุยสวน ป.4 สสวท

ตัวชี้วัด รวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

รวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้

ในหน้า 59

โป้งและก้อยได้ไปสำรวจ สวนใน บ้านของคุณย่า เป็นจำนวนเวลานานพอสมควร โดยเมื่อกลับมาถึงบ้าน ปู่ก็ได้ถามหลานๆว่า เป็นอะไรมีสวนมาบ้าง ก้อยก็บอกปู่ว่าดอกดาวเรืองพืชสวนครัวมังคุดและเมื่อเกิดเทศค่ะโดยปู่บอกว่าพืชแต่ละชนิดใช้พื้นที่ขนาดเท่าไหร่หลานรู้ไหมก็บอกว่ามังคุดน่าจะใช้พื้นที่มากที่สุดแต่ไม่แน่ใจครับเพราะผมยังเดินไม่ถึงอากาศมันร้อนคุณย่าก็บอกว่าส่วนของย่ามีต้นไม้เยอะแยะแต่หน้าแล้งนี้จะมีน้ำเพียงพอหรือไม่ถ้าเราสำรวจพื้นที่ให้ได้ตัวเลข ที่ชัดเจนคุณย่า ก็จะทราบว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ คุณพ่อมีอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่า โดรน(drone) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้สำรวจพื้นที่จากมุมสูงกันได้แต่ถ้าว่าก้องเราพังไปแล้วเราจะทำอย่างไรดี

ในหน้า 60

เราก็ใช้ Drone หรือท่าอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการสำรวจพื้นที่จากมุมสูงโดยควบคุม จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone หลังจากถ่ายภาพ ทางอากาศทั่วส่วนของคุณย่าเรียบร้อยแล้วก็ศึกษาและเขียนตารางการใช้พื้นที่

 ในหน้า 61

 เกร็ดความรู้

Drone คือ อากาศยานไร้คนขับซึ่งบินได้โดยไม่ต้องมีนักบินแต่มนุษย์สามารถควบคุมได้จากระยะไกล หรือควบคุมด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ ประโยชน์ของโดนเช่น ใช้ถ่ายภาพมุมสูงเพื่อความสวยงาม ใช้บินสำรวจพื้นที่ภัยพิบัติหรือเป็นภัยต่อชีวิต เพื่อไม่ให้มนุษย์ต้องเสี่ยงอันตราย

ในหน้า 62

มีรูปภาพที่ใช้โดรนถ่ายภาพจากมุมสูง

โดยมีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของ สถานที่ต่างๆในส่วนของคุณย่า โดยออก เป็นส่วนๆจำนวน 16 ส่วนด้วยกัน

ในหน้า 63

หลังจากศึกษาภาพถ่ายจากโดนแล้ว โป้งและก้อยก็มาเขียนตารางการใช้พื้นที่ตามรูปด้านล่าง

โดยคุณแม่โป้งและก้อยได้บอกไว้ว่าเป็นการสำรวจข้อมูลโดยการสังเกต นอกจากนี้เราจะสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆได้อีกเช่นการวัด การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม ด้วยกระดาษหรือออนไลน์

โดยถ้าเราทราบข้อมูล การใช้พื้นที่แล้วเราจะสามารถนำมาคำนวณปริมาตรในการใช้น้ำ 

ในหน้า 64

คุณปู่ได้นำคู่มือ การคำนวณความต้องการน้ำต่อพื้นที่ 1 ส่วนซึ่งโป้งและก้อยได้ไปสำรวจการใช้พื้นที่ ด้วยโดรนมาเป็นที่เรียบร้อยและแบ่ง พื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ทั้งหมด 16 ส่วนด้วยกัน 

โดยจากรูปภาพในหน้าหนังสือ 64 ได้มีตารางการใช้และความต้องการน้ำต่อพื้นที่ 1 หน่วย ดังนี้

โดยคุณพ่อได้ถามโป้งว่าถ้าเราต้องการเตรียมน้ำไว้สำหรับแปลงผักสวนครัว เราจะต้องเตรียมน้ำไว้ทั้งหมดกี่หน่วย ซึ่งเราจะสามารถทราบปริมาณของ ของน้ำได้เราจะต้องเอาจำนวนส่วน ของพื้นที่คูณกับจำนวนความต้องการน้ำใน 1 ส่วน

ทั้งนี้ เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานมาช่วยประมวลผล เพื่อให้การทำงานนั้น ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้อง

 ในหน้า 65 

มีซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spreadsheet)  หลายโปรแกรมด้วยกันได้แก่ Open Office Calc, Google Sheet และ Microsoft Excel

 ในหน้า 66-69 ดูวิธีการการทำงานการใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากคลิป YouTube ด้านล่างนะครับ

 ในหน้า 71

 มีคำสำคัญ ของหน่วยหรือบทที่ 4 นี้ จำนวน 3 คันด้วยกันก็คือ

  •  ข้อมูล
  • รวบรวมข้อมูล
  • ประมวลผลข้อมูล

 ในหน้า 73

แบบสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของหน่วยที่ 4 เรื่อง ลอยฟ้าตะลุยสวน ไว้ได้ดังนี้

  1.  ข้อมูลหมายถึง ลักษณะ หรือรายละเอียด เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  2. วิธีการที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลเช่น การสังเกต การวัด การสัมภาษณ์การทำแบบสอบถาม ด้วยกระดาษ หรือออนไลน์
  3. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึก และรวบรวมข้อมูลเช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุดบันทึก เครื่องคอมพิวเตอร์
  4.  การประมวลผลข้อมูล เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ การจำแนกประเภท
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com