• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

ใบงาน ป.4 ชุดที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย

ให้นักเรียนศึกษาหาคำตอบ และนำคำตอบที่ได้ ไปกรอกลงในฟอร์ม ที่กำหนด

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกคำตอบ

Print Friendly, PDF & Email