• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

ใบงานกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ   สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้   ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่   หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน