ใบงานกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ   สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้   ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่   หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com