• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรมการบวกเลข ด้วย SCRATCH

โปรแกรมการบวกเลข ด้วย SCRATCH

เกมบวกเลข ด้วย SCRATCH

การสร้างตัวแปร และการเชื่อมของค่า 2 ค่า ด้วย Join จำนวนคำถาม ทำการสะสมคะแนน เมื่อตอบถูก เหมาะสมการเขียนโปรแกรม ชั้น ป.5 และเกมนี้ เหมาะสมกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1