โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

สำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ (พว.)

หน่วยที่ 1 เหตุผลและการใช้ปัญหา

 • การแก้ปัญหา
 • การพิจารณาปํญหา
 • วิธีการแก้ปัญหา
 • เกมส์การแก้ปัญหา
 • การแก้ญหากับคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 • การทำงานของคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบอัลกอริทึม
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมด้วย scratch
 • การเขียนโปรแกรมควบคุม
 • การเขียนโปรแกรมให้ตัวละคร
 • การแต่งเติมภาพเคลื่อนไหว
 • ตัวแปรและการเขียน การบวก
 • การเขียนโปรแกรม การลบ
 • การเขียนโปรแกรม การคูณ
 • การเขียนโปรแกรม การหาร
 • การเขียนโปรแกรม scratch
 • การเขียนโปรแกรมตรวจสอบ
 • การเขียนโปรแกรมคำนวณ

หน่วยที่ 3 การค้นหาข้อมูล

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การค้นหาข้อมูล
 • การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
 • การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • การสมัครใช้งาน Gmail
 • การส่งข้อมูลทาง Gmail
 • การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
 • การติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์
 • การสร้างตารางนัดหมาย

หน่วยที่ 4 การใช้บริการบนอินเตอร์เน้ต

 • การบริการบนอินเตอร์เน็ต
 • บริการบน Google
 • การค้นหาเส้นทางการเดินทาง
 • การค้นหาภาพถ่ายทางอากาศ
 • การแปลภาษา
 • การใช้งานโปรแกรม Youtube
 • แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
 • การออกแบบแบบสำรวจความคิดเห็น
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

วิทยาการคำนวณ ป.4

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4

กิจกรรมการเรียนการสอน / ใบงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com