• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

แบบทดสอบ Microsoft Excel

ให้นักเรียนนำตัวเลข 17846 ไปกรอกที่ช่องด้านข้างจอหน้านี้ ที่เขียนว่า ทำแบบทดสอบ ให้พิมพ์เฉพาะรหัสวิชา และกด ENTER เพื่อทำแบบทดสอบ