แนวข้อสอบ การงาน ป.6 ภาคเรียนที่ 2

ตอนที่ 1 เลือกตอบ 20 ข้อ

 1. ข้อใดเป็นงานที่นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองได้
 2. การใช้เครื่องมือช่างในการทำงานช่างควรคำนึงถึงเรื่องใด
 3. ของใช้ภายในบ้านประเภทใด เมื่อซื้อมาต้องนำมาประกอบก่อนนำไปใช้งาน
 4. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่าง
 5. ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการทำงานช่าง
 6. ข้อใดไม่ใช่วัสดุธรรมชาติ
 7. ข้อใดจัดเป็นงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย
 8. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในด้านใด
 9. การประดิษฐ์ของใช้ ควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
 10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
 11. ร้านเสริมสวย เป็นการทำธุรกิจประเภทใด
 12. ความต้องการสูงสุดในการทำธุรกิจ คืออะไร
 13. ธุรกิจประเภทใด ส่งเสริมให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นมากที่สุด
 14. สิ่งที่ไม่จำเป็นในการบันทึกรายรับ-รายจ่ายคือข้อใด
 15. การบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีประโยชน์ต่อนักเรียนยกเว้นข้อใด
 16. ข้อใดจัดเป็นการประกอบอาชีพอิสระ
 17. แสตมป์ชอบอ่านหนังสือ ค้นหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา ชอบสอนการบ้านให้น้อง ซึ่งน้องก็ชอบเพราะ แสตมป์อธิบายได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย นักเรียนคิดว่าแสตมป์ควรเลือกประกอบอาชีพใดมากที่สุด
 18. การเลือกประกอบอาชีพในข้อใดไม่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
 19. การสำรวจตนเองก่อนการเลือกประกอบอาชีพมีประโยชน์อย่างไร
 20. ข้อใดไม่จัดเป็นคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

ตอนที่ 2

 1. ให้นักเรียนพิจารณางานประดิษฐ์ต่อไปนี้ แล้วระบุว่าเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด มีรุปมาให้ ให้นักเรียนจัดลงประเภทของงานประดิษฐ์

2. ความสามารถและใช้ทักษะ ของอาชีพครู อะไรบ้าง

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com