แนวข้อสอบเทคโนโลยี ป.4 เทอม 2

1. ลักษณะของการสร้างงานนำเสนอ โดยเลือกใช้ Blank Presentation คือข้อใด

    ก. แผ่นสไลด์เปล่า

    ข. แผ่นสไลด์ที่มีการตกแต่งกราฟิก

    ค. แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ และโครงเนื้อหา

    ง. แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ โครงเนื้อหา และมีการตกแต่งกราฟิก

2. หากต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ควรเลือกใช้เมนูใดต่อไปนี้

    ก.    https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-580-050623746.gif                     ข. https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-185-097234004.gif

    ค.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-676-329245802.gif                      ง. https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-335-534055679.gif

3. พื้นที่การทำงานของ PowerPoint เรียกว่าอะไร

    ก. หน้าจอ                       ข. เดสก์ท็อป

    ค. สไลด์                          ง. การนำเสนองาน

4. โปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านใด

    ก. คำนวณ                       ข. พิมพ์งาน

    ค. นำเสนอผลงาน               ง. ออกแบบ

5. ถ้าเราต้องการสร้างภาพนิ่งใหม่ต้องใช้คำสั่งใด

    ก.      https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-129-986349766.gif                   ข.  https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-895-940372412.gif

    ค.    https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-153-758318168.gif                     ง.  https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-953-215170585.gif

6. ถ้าสมศรีต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้ข้อความของตัวเอง สมศรีต้องใช้เครื่องมือใด

    ก.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-606-778702977.gif                ข.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-268-808095753.gif

    ค.    https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-895-231978299.gif           ง.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-832-494666917.gif

7.  สัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint

    ก.     https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-154-274611873.gif                 ข.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-978-047894924.gif

    ค.    https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-541-923701905.gif                 ง.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-768-372644474.gif

8. การใส่เอฟเฟคเปลี่ยนหน้าสไลด์ใช้เครื่องมือในข้อใด

    ก. Transition to This Slides

    ข. Slideshow

    ค. Format

    ง. Custom Animation

9.  โปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานประเภทใด

    ก. ด้านการคำนวณ

    ข. ด้านการจัดการฐานข้อมูล

    ค. ด้านการสร้างงานนำเสนอ

    ง. ด้านงานเอกสาร

10.  หากต้องการแทรกรูปภาพในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ควรเลือกใช้เมนูใดต่อไปนี้

    ก.     https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-580-050623746.gif           ข.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-185-097234004.gif

    ค.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-676-329245802.gif            ง.   https://www.thaitestonline.com/exam_picture/Choices-335-534055679.gif

11. จากภาพ เครื่องมือชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร

https://www.thaitestonline.com/exam_picture/5329527565.gif
  • Text Edit         ข. Text Color

    ค.  WordArt           ง. Format

12. จากรูปภาพคือเครื่องมืออะไร

https://www.thaitestonline.com/exam_picture/2673128763.gif

    ก. การใส่สีพื้นหลังและเส้น

    ข. การเติมเส้นขอบ

    ค. การแรเงาข้อความ

    ง. การเปลี่ยนสีแบบอักษร

13. ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้ามาหน้าห้องเรียน   นักเรียนควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด

    ก. Microsoft World           

    ข. Microsoft Excel

    ค. Microsoft Access                    

    ง. Microsoft PowerPoint

14. แถบคำสั่งใดในโปรแกรมตารางทำงานสามารถสร้างแผนภูมิแท่งได้

    ก. แทรก (Insert)

    ข. มุมมอง (View)

    ค. อ้างอิง (References)

    ง. ตรวจทาน (Review)

15. แดนต้องการแทรกกล่องข้อความแดนสามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้าง

    ก. ClipArt และ Shapes

    ข. Shapes และ Picture

    ค. Textbox และ Shapes

    ง. Textbox และ ClipArt

16. โปรแกรม PowerPoint นำเสนองานในรูปแบบใดได้บ้าง

    ก. ข้อความ                      ข. รูปภาพ

    ค. เสียง                          ง. ถูกทุกข้อ

17. หากต้องการบันทึกเอกสารด้วยแป้นพิมพ์ควรใช้คีย์ลัดใดต่อไปนี้

    ก. Ctrl + S                       ข. Ctrl + O

    ค. Ctrl + V                      ง. Ctrl + W

18. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของงานน าเสนอ

    ก. มีความน่าสนใจ

    ข. ภาพเคลื่อนไหว

    ค. จัดทำรูปเล่มรายงาน

    ง. เนื้อหากระชับ มีภาพประกอบ

19. ไอคอน Align Left ใช้ทำอะไร

  • จัดข้อความชิดซ้าย
  • จัดข้อความชิดขวา
  • จัดข้อความกึ่งกลาง
  • จัดข้อความชิดซ้าย – ขวา

20. ข้อใดคือวิธีการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint

    ก. File + Exit           ข. ปุ่ม Close           ค. Alt + F4             ง. ถูกทุกข้อ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com