แนวข้อสอบวิชา การงานอาชีพ ป.5

ตอนที่ 1

 1. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการซ่อมแซมของใช้ในบ้านได้ถูกต้องที่สุด
 2. สิ่งสำคัญที่สุดในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งใด
 3. การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก
 4. นภาศึกษาวิธีการซ่อมแซมเตารีด นภากำลัง ปฏิบัติงานตามขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
 5. การลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนงานสำเร็จ หมายถึงข้อใด
 6. การทำงานประดิษฐ์จะช่วยฝึกในเรื่องใดมากที่สุด
 7. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือ ประดิษฐ์งานมีผลดีอย่างไร
 8. วัสดุเหลือใช้ในข้อใดเมื่อนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ จะช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม
 9. การนำงานประดิษฐ์มาประดับตกแต่งบ้านเรือนมีผลดีอย่างไร
 10. ประโยชน์ของการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้คือข้อใด
 11. เมล็ดพันธุ์พืชลักษณะใดที่นักเรียนควรเลือกไปปลูก
 12. ดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืช มีลักษณะอย่างไร
 13. พืชชนิดใดเหมาะสมสำหรับการทำปุ๋ยพืชสด
 14. พืชผักชนิดใดที่ปลูกได้ทุกฤดูกาล
 15. ในการเตรียมดินปลูกพืชขั้นตอนแรกควรทำอย่างไร
 16. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 17. ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือนในข้อใดไม่ถูกต้อง
 18. ช่องรายรับ เป็นช่องที่แสดงเกี่ยวกับสิ่งใดในแบบบัญชีครัวเรือน
 19. “ค่าอาหารกลางวัน 20 บาท” ควรบันทึกในช่อง ของบัญชีครัวเรือนอย่างไร
 20. ยอดเงินคงเหลือในข้อใดกล่าวถูกต้อง

ตอนที่ 2

 1. การประกอบอาชีพ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่อะไรบ้าง (5 คะแนน)
 2. อาชีพต่างๆ ในชุมชนของนักเรียนมีความสำคัญอย่างไร (5 คะแนน)
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com