ลักษณะข้อมูลที่ดี

Infographic เรื่องลักษณะข้อมูลที่ดี ป.5 วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ เรื่องที่ 8.1

1 มีความสุขต้องเชื่อถือได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้จะต้องได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นการสอบถามจากผู้รู้โดยตรงการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐการค้นหาจากหนังสือเอกสารต่างๆ

2 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำไปใช้งานได้ ข้อมูลที่ดีจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมครบทุกด้านเช่นมีการบอกข้อดีและข้อเสียบอกประโยชน์และโทษของข้อมูลนั้นๆ

 3 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการไม่นำข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องมาใช้เพราะจะทำให้เสียเวลาในการค้นหาและได้ข้อมูลที่ไม่ต้องการ

4 มีความทันสมัย ข้อมูลควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยตามกาลเวลาเพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที

5 มีความสอดคล้องกันของข้อมูล ในการหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ข้อมูลที่ได้ควรเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com