• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
ความรู้ทั่วไป
พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Scratch

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Scratch

ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดิโอ เรื่อง พื้นฐานการใช้โปรแกรม Scratch แล้วฝึกใช้งานให้คล่องเลยนะครับ

อย่าลืมกด ติดตามด้วยนะจะได้ดูย้อนหลังได้

Print Friendly, PDF & Email