ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection

เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐานในการทางาน ในโปรแกรม สามารถเรียกใช้ชุด เครื่องมือย่อยโดยการคลิกรูปสามเหลี่ยมที่มุมด้านล่าง ดังแสดงในภาพ ดังต่อไปนี้

        ภาพกล่องเครื่องมือ (Toolbox)
กลุ่มเครื่องมือกลุ่มที่ 1
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com