กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

กิจกรรมการเรียนการสอน ป.6

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 1

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะการอธิบายและ
 ออกแบบิธีการแก้ปัญหาที่พบใน ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัดที่ 2

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข

ตัวชี้วัดที่ 3

ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่าง
 มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน       อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com