• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
ความรู้ทั่วไป
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 5

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย    มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน     เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม