กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.3

กิจกรรมการเรียนการสอน ป.3

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 1

แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง่ายโดยใช้ภาพ   สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ตัวชี้วัดที่ 2

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

ตัวชี้วัดที่ 3

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

ตัวชี้วัดที่ 4

รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล    โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดที่ 5

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย      ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com