กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.2

กิจกรรมการเรียนการสอน ป.2

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 1

แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการ   แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ตัวชี้วัดที่ 2

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์   หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ    โปรแกรม

ตัวชี้วัดที่ 3

ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่   ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม    วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดที่ 4

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย   ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน  อย่างเหมาะสม

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com