การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้
       
1.  อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเกมเขาวงกตโดยใช้วิธีการลองผิดลองถูกได้อย่างถูกต้อง (K)

        2.  บอกลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาจุดแตกต่างของภาพได้อย่างถูกต้อง (K)

        3. สืบค้นข้อมูลขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ (P)

        4. สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)

        5.  เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างง่าย (A)

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนผ่านเกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ และการจัดกระเป๋านักเรียนได้    ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

การแสดงขั้นตอนของปัญหามีอะไรบ้าง

การแสดงขั้นตอนของปัญหามี 3 ขั้นตอน คือ การเขียนบอกเล่า การวาดภาพ และการใช้สัญลักษณ์

การแก้ปัญหาในแต่ละเกมใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเหมือนกันหรือไม่

การแก้ปัญหาในเกมแต่ละชนิดอาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน แต่เหมือนกันตรงที่การใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการเล่นเกม นักเรียนสามารถลองผิดลองถูกในการเล่นเกมได้หลายครั้ง จนกว่าจะแก้ปัญหาในเกมได้

ให้นักเรียนเล่นเกมเขาวงกต

จะต้องพาลูกแกะเดินทางไปพบกับแม่แกะให้สำเร็จ

จะต้องพาลูก ๆ ของสัตว์ทั้ง 4 ชนิด ไปพบกับแม่ให้สำเร็จ

นักล่าสมบัติคนใดจะเดินทางไปพบหีบสมบัติ

สิงโตจะเดินทางไปกินเนื้อได้ต้องใช้เส้นทางใด

จะต้องพาลูกม้าเดินทางไปพบกับแม่ม้าให้สำเร็จ

ให้นักเรียนต่างจุดแตกต่างของภาพ

มี 4 จุด

มี 5 จุด

มี 4 จุด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com