กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

มาตรา 5 ห้ามเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา 6 ห้ามเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นแล้วนำไปเผยแพร่ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

มาตรา 7 ห้ามเข้าไปใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา 8 ห้ามดักรับข้อมูลของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์

มาตรา 9 ห้ามทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย ด้วยการทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

มาตรา 10 ห้ามทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานได้

มาตรา 11 ห้ามส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรบกวนผู้อื่น

มาตรา 12 เมื่อมีการกระทำผิดมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ให้พิจารณาดังนี้

1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าทันทีหรือภายหลัง

2) เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีผลให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

มาตรา 13 ห้ามเผยแพร่ชุดคำสั่งที่นำไปใช้กระทำความผิดในมาตรา 5–11

มาตรา 14 ห้ามกระทำผิดตามที่ระบุไว้ดังนี้

1) นำเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

2) นำเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ความมั่นคงของประเทศหรือทำให้ผู้อื่นตื่นตระหนก

3) นำเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

4)   นำเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก

5)   เผยแพร่ระบบหรือข้อมูลที่รู้อยู่แล้วว่ามีความผิดในข้อ 1–4

มาตรา 15 ห้ามผู้ให้บริหารสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำผิดในมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ถ้ากระทำผิดจะต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดในมาตรา 14

มาตรา 16 ห้ามเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ซึ่งจะทำให้ผู้นั้นเกิดความเสียหาย

 

ที่มา : คู่มือครู แผนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com