เทคโนโลยีคืออะไร

เทคโนโลยีคืออะไร

เทคโนโลยี คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีขีดจํากัดหรือไม่อย่างไร

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไม่มีขีดจํากัด เพราะมนุษย์มีปัญหาและความต้องการความสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคืออะไร

ความต้องการความสะดวกสบายของมนุษย์ ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่พัฒนาเทคโนโลยีเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิวัฒนาการเทคโนโลยีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์หรือไม่ อย่างไร

จําเป็น เพราะปัญหาและความต้องการของมนุษย์มีมากขึ้น จึงจําเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีดั้งเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com