ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านอย่างถูกวิธี ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านใช้งานได้ยาวนาน ไม่ชำรุดเสียหาย

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนเคยดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านอะไรบ้าง
  • นักเรียนเคยดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านด้วยวิธีการใด
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านที่นักเรียนเคยใช้มีอะไรบ้าง
 2.   นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

 • สมบัติภายในบ้านสะอาด สวยงามน่าใช้
 • ฝึกให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกในบ้าน
 • ยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน
 • สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า
 • ประหยัดรายจ่ายของครอบครัวในการซ่อมแซมหรือซื้อใหม่
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันบอกประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ผลที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ บันทึกลงในแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยการตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านมีประโยชน์อย่างไร

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านอย่างถูกวิธี ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านใช้งานได้ยาวนานไม่ชำรุดเสียหาย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.