งานช่าง (ความรู้พื้นฐานงานช่าง)

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกหลักปฏิบัติและการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่างได้

สาระสำคัญ

งานช่าง เป็นงานเกี่ยวกับการดูแลรักษา ซ่อมแซม สร้าง ติดตั้ง ประกอบ ของใช้ด้วยตนเอง หรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆ ขึ้น การทำงานช่างควรทำด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าขาดความรู้หรือมีความประมาทในการทำงานช่าง

คำถามชวนคิด

ภาพที่1
ภาพที่2

นักเรียนคิดว่า 2 ภาพนี้มีความเหมือนหรือ ความแตกต่างกันอย่างไร

จากหน้าสื่อเรียน อจท หน้า 42

ใบงานประจำเรื่อง

ให้นักเรียนตอบคำถามใน แบบทดสอบออนไลน์ มีค่าคะแนน 10 คะแนน

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com