การเลือกประกอบอาชีพ

ปก การเลือกประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพมีความสําคัญอย่างไร

การประกอบอาชีพเป็นการทํางาน
เพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ทําให้มีชีวิตที่ดี ดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น

นักเรียนมีวิธีการเลือกประกอบอาชีพให้
เหมาะสมกับยุคปัจจุบันอย่างไร

หากประกอบอาชีพที่ตนเองไม่ชอบจะเกิดผล
อย่างไร

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com